China Tour 1-18 march 2019

By Olsi LEKA & Peter CAELEN

With concerts in: Shanghai, Ningbo, Jaxing, Jining, Foshan, Qingdao, Harbin, Haikou, Jiangxi, Shijiazhuang, Tianjin, Zoucheng, Wuhu, Nanchang


more pictures coming soon…

Olsi Leka